ສຸຂະພາບ​ເພື່ອ​ທ່ານ/Health For You in Lao!

“ສຸຂະພາບເພື່ອທ່ານ”
ລາຍການວິທະຍຸໃນປະເທດລາວ
ອອກອາກາດທາງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ, ທາງຄື້ນ FM 103.7 Mhz
ລາຍການສຸຂະພາບເພື່ອທ່ານນີ້ ຮ່ວມຜະລິດໂດຍ ທ່ານ ດຣ ປາສການ ອັງກາ ເປີຕີ່ເຕ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານມະນຸດວິທະຍາ ຢູ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສຸກປຣະໃສ ສິດທິມໍລະດາ ຊ່ຽວຊານ ຂ່າວພາສາ ຝະລັ່ງ – ອັງກິດ ປະຈຳວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ, ດຳເນີນລາຍການໂດຍ ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ພົງພະໂຍສິດ ແລະ ນາງ ມະນີວັນ ຊະນະພານ, ຄວບຄຸມສຽງອອກອາກາດໂດຍ ທ່ານ ສົມສະໄໝ ປິ່ມຟູເດດ.

ລາຍການນີ້ແມ່ນນຳສະເໜີຜົນຂອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າໃນຫົວຂໍ້ “ການປິ່ນປົວເດັກນ້ອຍດ້ວຍຢາຕ້ານໄວຣັດສ໌ເອດສ໌. ການແຜ່ເຊື້ອເອດສ໌ຈາກແມ່ຫາລູກ ແລະການວິເຄາະກ່ຽວກັບມະນຸດວິທະຍາໃນປະເທດລາວ ດຳເນີນການໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ດຣ ວັນພະໜອມ ສີຈະເລີນ ປະຈຳຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ຄະນະສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ.

ຈຸດປະສົງຂອງລາຍການວິທະຍຸນີ້ແມ່ນ:
– ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງທັງຫລາຍເຂົ້າໃຈ,ຮັບຮູ້ແຈ້ງ,ແລະເຂົ້າເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ.
– ເພື່ອເຜີຍແພຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບ ໄວຈະເລີນພັນ ແລະພະຍາດເອດສ໌.

ທ່ານສາມາຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການພວກເຮົາໄດ້ທາງເວັບໄຊລຸ່ມນີ້:

“Health for You”

A new radio program in Lao
on Radio National Lao (RNL), Fq: 103.7 fm
Every Saturday & Sunday
From 17.00 to 17.30pm and online

This program is proposed by Dr. Pascale Hancart Petitet, Anthropologist, Researcher the Institut de recherche for Development (IRD) with Souk- Prasay Sithimolada journalist at  the RNL Presented by Phetsamone Phongphayosith and Manivan Sanaphane and broadcasted by Somsamai Smile Phaipisand.

It presents some of the results of an ongoing research project entitled “INFANTS PROTECTED BY ANTIRETROVIRAL THERAPY. STATE-OF-THE-ART OF THE MOTHER TO CHILD TRANSMISSION OF HIV & ETHNOLOGICAL ANALYSIS in LAO PDR (PREMS ANRS 12271) implemented by IRD (UMI Trans VIH MI) in collaboration with Dr. Vanphanom SYCHAREUN University of Health Sciences, Faculty of postgraduate studies.

 

This radio program AIMS :
– To make some research results accessible, visible, understood by a wide audience (general public, public health, development and media actors, researchers and decision makers)

– To provide knowledge for all on reproductive health and HIV
Follow us on facebook ! You Tube !

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s